Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#560 closed подобрение (fixed)

Преглед на баркод на продукт

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Във форма за редакция на продукт, панел Списъци, списък Баркодове е разделен на две. В долната част се визуализира преглед на текущия баркод. Лентата с инструменти дава възможност за редакция на кода, за настройки(цифри, сепаратори, височина (100%), цвят на щрихите), копиране и запис като WMF файл.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.