Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#564 closed подобрение (fixed)

Генерация на Документ за продажба от заявка само с продукти, имащи разполагаеми количества

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Във форма за генерация на продажба от Завка от клиент е добавена опция До разполагаемо кол. в: (Склад по подразбиране). При избор на опцията в Документ за продажба се генерират единствено продуктите с разполагаеми количества. Системата преценява дали има резервирани количества по заявката, при което усвоява първо тях.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.