Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#577 closed подобрение (fixed)

Автоматично генериране на заявка към доставчик

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

На база настройка на Мин. / макс. количества в избран склад системата може да генерира автоматично заявка към доставчик. Генерират се продукти, чиито наличности са под минималните за склада. Предложените количества в заявката са разликата между максималните и наличните за отделните продукти. За целта във форма Заявка към доставчик, меню Средства е добавено Генериране на заявка за дозареждане..., с което се извежда форма за избор на Склад и Категория продукти.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.