Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 9 years ago

#578 closed подобрение (fixed)

Обединяване на Ценови листи

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Системата дава възможност за обединяване на две ценови листи. За целта през форма Ценова листа се променя типа на едната ценова листа с този на другата.

Пример:

Нека вземем Ценова листа 1 (ЦЛ1) и Ценова листа 2 (ЦЛ2). Желаем продуктите от ЦЛ2 с техните цени да отидат в ЦЛ1 и да остане само една ценова листа - ЦЛ1.

За целта отиваме в Номенклатури >> Ценови листи. Отваряме ЦЛ2 и през падащия панел я сменяме с ЦЛ1. При Запис съобщение предупреждава, че ценовите листи ще бъдат обединени. Ако системата открие дублиран продукт, се позиционира на него. След записване на промените има една обща ценова листа (в случая ЦЛ1), включваща продуктите и на двете (ЦЛ1 и ЦЛ2).

Базиран на:

Change History (3)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 10 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.