Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#583 closed подобрение (fixed)

Бързия филтър по 'Име' търси съвпадение навсякъде да работи и в списъци Продажба и Покупка

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Настройката на бързия филтър - По 'Име' търси съвпадение навсякъде. Да се осъществи работата й и в списъци Документи за продажба и Документи за Покупка

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

 • Status changed from new to testing
 • Освен това в зависимост от настройките, по име търси и в код.
 • Пипнато в тези списъци:
  • Продажби
  • Покупки
  • Заявки
  • Складови док.
  • Ревизии
  • Касови док.
  • Гаранционни карти
  • Endor (Покупки+Продажби за връзка от редове на каса/банка)

comment:2 Changed 10 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.