Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#589 closed подобрение (fixed)

Ценови листи в редове на док. за покупка

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

  • В бързия филтър на редовете на док. за покупка добавени
    • падащ списък за избор на тип ценова листа (доставна по подразбиране)
    • бутон за прилагане на цени по избрана ценова листа
  • Нова колона Цена по ц. листа в редове на док.
  • Синхронизиране на тип ценова листа от форма за избор на продукт/материал

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.