Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

#60 accepted задача

Изписване на МЗ

Reported by: pgbr Owned by: pgbr
Priority: major Milestone: 2.0 Beta1
Component: Счетоводство Version: 2.0
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Change History (6)

comment:1 Changed 13 years ago by pgbr

 • Owner changed from wqw to pgbr
 • Priority changed from minor to major
 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 13 years ago by pgbr

 • Milestone changed from RC1 to RC2

comment:3 Changed 13 years ago by pgbr

 • Milestone changed from RC2 to RC3

comment:4 Changed 12 years ago by pgbr

 • Description modified (diff)
 • WhatsNew unset
 1. Селектор на редове на статии
 2. Крос м/у редове на статии
 3. Във връзки на док в статията да се експонира кроса
 4. Опция с която се изписват само наличните МЗ.
 5. Справка за неизписани/налични количества
 6. Нова записана за смятане на средно-претеглена цена
 7. Преизчисляването на склада да работи с новата записана

comment:5 Changed 12 years ago by wqw

 • Milestone changed from 1.5 RC3 to 1.5 RTM

comment:6 Changed 12 years ago by pgbr

 • Milestone changed from 1.5 RTM to 2.0 Beta1
 • Version changed from 1.5 to 2.0
Note: See TracTickets for help on using tickets.