Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 9 years ago

#604 closed подобрение (fixed)

Нова справка "Брой продажби по артикули"

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Common Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавена е нова справка "Брой продажби по артикули" в меню "Мениджмънт". Справката дава информация за получени, продадени и налични количества продукти по контрагенти. Включена е дата на последно получаване. В справката могат да се зададат до три склада, за които да се проследи налично количество.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.