Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 9 years ago

#612 closed подобрение (fixed)

Нов списък с прикачени файлове към продукт

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

В раздел Списъци на форма за редакция на продукт/материал е добавен нов списък Прикачени файлове. В полето от колона Файл се отваря форма за избор на желания за прикачване файл. Допуска се прикачване на повече от един файл, но трябва да се посочи само един, който да е По подразбиране.

Базиран на:

Change History (7)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:5 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:6 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:7 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.