Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#629 closed задача (fixed)

Синтетична визуализация в справка Хронология на брак и липси в складове

Reported by: alk Owned by: alk
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Справки Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc: pgbr
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

 • Синтетичната визуализация е по продукти (без да се съобразява с Партида и Документ)
 • Добавен филтър за валута
 • Добавена опция за цена
  • Средно претеглена - работи както досега
  • Последна доставна - по последна доставна от ценовите листи

Change History (4)

comment:1 Changed 10 years ago by alk

 • Owner changed from wqw to alk
 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 10 years ago by alk

 • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 10 years ago by alk

 • Status changed from accepted to testing

comment:4 Changed 10 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.