Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#640 closed подобрение (fixed)

Автоматично почистване на празни връзки

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

При приключване на док.

  • Ако във връзки с док. количествата с нула задава въпрос "Желаете ли да почистите празни връзки?"

При редактиране на редове на док.

  • Пита за автоматична корекция/изтриване само ако са редактирани връзки

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.