Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 9 years ago

#641 closed подобрение (fixed)

Нови реквизити във филтър форма на справка Хронология на брак и липси в складове

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавени са следните реквизити във филтър форма на справка Хронология на брак и липси в складове:

  • Опция за избор на валута;
  • Опция за избор на цена - Средно претеглена или Последна доставна(последна доставна от ценовите листи);

При избрана Синтетична визуализация справката е по продукт, без да се съобразява с Партида и Документ.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.