Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 10 years ago

#644 closed подобрение (fixed)

Преглед на прикачен файл на продукт

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Във форма за редакция на продукт, панел Основни е добавена рамка за преглед на прикачен файл. Рамката е видима, само ако има настроен прикачен файл По подразбиране, който е изображение. Наименованието на рамката съвпада с Наименование на прикачения файл, което се задава от панел Списъци, Прикачени файлове.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 10 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.