Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 9 years ago

#647 closed подобрение (fixed)

Настройка печат документи

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавени са следните настройки при печат на документи :

  • Заглавие на всяка страница - с тази настройка се определя дали заглавната част на документа с данни за контрагентите, да се повтаря на всяка следваща страница.
  • Размер на шрифт в детайли - Заглавието е с фиксиран шрифт и промените се отразяват на редовете от документа.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.