Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 9 years ago

#648 closed подобрение (fixed)

Нов реквизит Доп. ДДС в Счетоводни документи

Reported by: deni Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Счетоводство Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

В раздел Документ на форма за редакция на счетоводен документ е добавен нов реквизит - Доп. ДДС. Генерацията на ред за ДДС в раздел Счетоводна статия се съобразява с новия реквизит.
Когато счетоводният документ е генериран от Фактура за покупка / продажба от Търговската система, данните в поле Доп. ДДС се прехвърлят от същото поле на фактурата.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.