Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#650 closed подобрение (fixed)

Нови колони в списък Документи за продажба

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Нови колони:

 • Прихващане в периода
 • Прихващане в периода във валута
 • Каси плащане
  • Наименования на каси, от които са направени плащания свързани с док. разделени със запетая

Променени:

 • Плащане за периода
  • Не включва прихващания с кредитни/дебитни док./известия
 • Плащане за периода във валута
  • Също не включва прихващания с кредитни/дебитни док./известия

Change History (5)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

 • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 10 years ago by wqw

 • Summary changed from Нови колони в списък продажби to Нови колони в списък Документи за продажба

comment:3 Changed 10 years ago by deni

 • Status changed from testing to needs_work

Сумите, които се прихващат с протокол, все още отиват в колони Плащане за периода и Плащане за периода във валута, а не в Прихващане в периода и Прихващане в периода във валута(Dreem15_Help, ДПрод 5456, КДПрод 5457).

comment:4 Changed 10 years ago by wqw

 • Status changed from needs_work to testing

Пипната usp_inv_Get_Documents

comment:5 Changed 10 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.