Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 9 years ago

#651 closed подобрение (fixed)

Нова справка "KPI по продажби"

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Common Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавена е нова справка KPI по продажби в група Мениджмънт, даваща обобщена информация за брой продажби в избрания период и средната стойност на една продажба, марж и Коефициент на рентабилност в проценти. Във филтър формата могат да бъдат зададени критерии за:

  • Период
  • Визуализация(по часове, дни, седмици, месеци, тримесечия и т.н.)
  • Аналитичност(персони, поделения, каси)

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.