Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#654 closed дефект (fixed)

BUG: ПКО с грешен знак

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Мейк Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Генерираме и приключваме ПКО(търг.каса) от Кредитен документ.Повторно генерираме Кредитно известие със Счетоводен документ и Касов бон, след което ПКО(счет.каса) е с положителен знак, вместо с отрицателен. Ако при първоначалната генерация ПКО(търг.каса) се остави в редакция, няма този проблем.

Change History (6)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

  • Summary changed from ПКО с грешен знак to BUG: ПКО с грешен знак

comment:2 Changed 9 years ago by deni

Пример: КИПрод 745/22.02.2012(Dreem15_Help)

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:4 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from testing to needs_work

comment:5 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from needs_work to testing

comment:6 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.