Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#658 closed дефект (fixed)

Проблем с връзки между документи

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

1. Имаме Продажба(№5459) с Фактура и издадени дебитни документ и известие към нея. Ако генерираме КДПрод, системата не дава проблем. При издаване на кредитно известие обаче, не прави връзката КИПрод с ФПрод. С ръчна корекция на връзките може да приключим кредитното известие.
2. В последствие генерираме отново ДДПрод + ДИПрод, а системата не приключва известието, като или не прави връзка с фактурата, или слага отрицателни количества във връзките между ДИПрод(Е946) и ФПрод.

Change History (9)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 10 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

Пипната usp_inv_Gener_Invoice_FromSellDoc и приложена на Dreem15_Help за тестване.

comment:3 Changed 10 years ago by deni

  1. В случай, че генерирам ДДПрод за Корекция на количества и добавя по-голямо количество на продукт от това в Продажбата, системата не приключва ДДПрод(дори без генериране на ДИПрод) - Продажба 5467.
  2. Ако все пак генерирам дебитнен док. + известие, кредитен док. + известие и опитам да направя втори дебитен документ, системата генерира само оставащите количества. Тоест няма проблем,ако типът документ беше кредитен, но за дебитен трябва ръчно да добавям продуктите, които системата е изключила - Продажаба 5468.

comment:4 Changed 10 years ago by deni

  • Status changed from testing to needs_work

comment:5 Changed 10 years ago by wqw

Да. Във връзки с док. некоректно предлага количества лимитирани до оставащите по продажбака (нещо което е ok за кредитни).

За дебитни трябва да се махне това ограничение, но има друг проблем: Ако един ред на ДДПрод е свързан с два реда от две продажби при редакция на количеството на реда системата не знае как да "разхвърля" количеството по двете връзки. В смисъл най-много може да предложи цялото количество на първата (условно) връзка, а за втората да пише 0. Така ще се получи понеже няма да има лимит (Ост. количество) на връзките на ДДПрод.

comment:6 Changed 10 years ago by wqw

  • Status changed from needs_work to testing

comment:7 Changed 10 years ago by deni

  • Status changed from testing to needs_work

Освен проблем с приключването на ДДПрод, съдържащ ред с продукт, свързан с 2 реда от 2 продажби, има и: Не се приключва КДПрод(5497) + КИПрод за цена, когато към Продажба има ДДПрод + ДИПрод за количество.

comment:8 Changed 10 years ago by wqw

  • Status changed from needs_work to testing

Пипната 'usp_inv_Gener_Invoice_FromSellDoc'. Трябва да се тества много сериозно генерацията на Фактури/КИ/ДИ във продажби.

comment:9 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.