Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#668 closed подобрение (fixed)

Права на групи по продукти

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

Форма за редакция на продукт

  • Добавяне на списък Права на групи в раздел Списъци
  • Настройка на единствено право Доставни цени

Функционалност Права на групи в контейнер

  • Добавяне в Данни на нов елемент Продукти и материали с единствено право Доставни цени

Покупки и складови док.

  • Secure-ване на колона Цена в редовете спрямо право Доставни цени по продукта
  • Форми за редакция колони за цени -- Скрита ако няма право Доставни цени по продукта

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

  • Description modified (diff)
  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.