Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 10 years ago

#679 closed подобрение (fixed)

Изписване без признаци

Reported by: deni Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Счетоводство Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавена е настройка за синтетично осчетоводяване на сметките от 7-ма група в Автоматичен осчетоводител. За целта е добавена колона Синтетично(Без признаци) за Документи за продажба.
При осчетоводяване на фактура и при изписване на МЗ, системата се съобразява и с настройката Признак задължителен на сметките от 7-ма група.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 10 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.