Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#680 closed подобрение (fixed)

Нова скин за печат на складови документи

Reported by: deni Owned by: alk
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

Добавяне на нов скин за печат на складови док. на база на SG03

  • име: SG05-Графичен док. с доп. мярка в групата
  • групиран в редовете по категория на продукти
  • тотал в осн. мярка
  • тотал в доп. мярка (като SG17 на продажби.)

Беше:

~Сортировка по група - SG03~

~При печат на Предавателен / Приемателен протокол сортировката да е по група с тотали.~

Change History (4)

comment:1 Changed 10 years ago by alk

Описанието е недостатъчно, за да се изпълни задачата!

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

  • Description modified (diff)
  • Summary changed from Сортировка по група - SG03 to Нова скин за печат на складови документи

comment:3 Changed 9 years ago by alk

  • Status changed from new to testing

comment:4 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.