Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#686 closed дефект (wontfix)

BUG: Марж% с отрицателна стойност

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Ако имаме приход на склада с отрицателен знак, Марж% да е с положителна стойност ( зададен филтър на справка МАРЖ И РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ПО ПРОДУКТИ/МАТЕРИАЛИ: Период: 10.12.2010 - 14.12.2010; Марж; Продукт: 2112 Продукт)

Change History (3)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

  • Summary changed from Марж% с отрицателна стойност to BUG: Марж% с отрицателна стойност

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

  • Priority changed from minor to critical

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

  • Resolution set to wontfix
  • Status changed from new to closed

Случаят е много измислен. Нека остане така засега, не пречи.

Note: See TracTickets for help on using tickets.