Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#691 closed подобрение (fixed)

Генериране на Продажба от Заявка от клиент

Reported by: deni Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Когато се генерира продажба от клиентска заявка:

  1. да се обзавежда поле Адрес на доставка за контрагента в продажбата
  2. Дилър в продажбата да се взема от клиентска заявка

Change History (6)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • Description modified (diff)
  • Summary changed from Адрес на доставка в Продажба (от Заявка) to Генериране на Продажба от Заявка от клиент

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

  • Owner changed from wqw to plamen
  • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from assigned to accepted

comment:4 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from accepted to testing

Това е било направено...

"Място на доставка" в продажбата се обзавежда от колона "Място на доставка" в редовете на заявките.
Трябва да се избере от "Изглед на списък" за визуализация в заявките.

Дилър в продажбата се пренася от клиентската заявка ако в Администрация/Настройки е вдигнат флага "Онаследяване на дилър при генерация на продажба от заявка".

comment:5 Changed 9 years ago by plamen

Ако "Място на доставка" в продажбата не е обзаведено от "Място на доставка" в редовете на заявките, се попълва от Контрагенти/Реквизити/Адреси/На? доставка.

Build_2012_03_02+

comment:6 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.