Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#693 closed подобрение (fixed)

POS: Бързо създаване на кредитен документ

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: POS Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

При въвеждане на отрицателно количество автоматично:

  • Сменя типа на Кредитен док.
  • Намира последната продажба на контрагента за избрания продукт и обзавежда връзките
  • Ако вече има свързана продажба търси продукта в редовете ѝ иначе отказва да добави реда

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.