Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#701 closed подобрение (fixed)

Филтриране на списъци по ниво на конфиденциалност

Reported by: pgbr Owned by: alk
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

Във филтрите на списъци да се добави комбо-бокс със следните състояния:

 • 0 - Некласифициран
 • 1 - Класифицирани документи
 • 2 - Класифицирани цени
 • 3 - Класифицирани цени и документи

Филтри на списъци:

 • Покупки
 • Продажби
 • Склад
 • Каса
 • Банка
 • Ревизии
 • Гаранционни карти

За покупки и продажби:

 • Склад от първия таб да се премести в таб "Продукти"
 • да се преименува на "Издължени през склад"
 • на негово място да се сложи "Конфиденциалност"

Change History (9)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

 • Owner changed from Alk to alk
 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 9 years ago by pgbr

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
 • Summary changed from Добавяне на опция за фитриране по SecurityLevel във филтрите на документи to Филтриране на списъци по ниво на конфиденциалност

comment:4 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:5 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:6 Changed 9 years ago by alk

 • Status changed from assigned to accepted

comment:7 Changed 9 years ago by alk

 • Status changed from accepted to testing

Малка промяна :

 • Конфиденциалност -> Поверителност
 • Некласифициран -> Липсва
 • Класифицирани документи -> Цени
 • Класифицирани цени -> Документи
 • Класифицирани цени и документи -> Цени и документи

Добавено е и в Документи за заявка

comment:8 Changed 9 years ago by alk

В списъците също е променена колоната от Конфиденциалност на Поверителност

comment:9 Changed 9 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.