Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#708 closed подобрение (fixed)

Осчетоводяване на аванс

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В редовете признака трябва да стане контрагента титуляр на фактурата.

Да се реализира в записани за осчетоводяване на:

  • продажби
  • покупки

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

  • Type changed from дефект to подобрение

comment:2 Changed 9 years ago by pgbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

Това си работеше, но на аванса трябваше да му бъде вдигнат чека "Счет. отчитане по признаци". Сега това е изолирано. Винаги има признак

Note: See TracTickets for help on using tickets.