Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#715 closed дефект (fixed)

BUG: Справка Продажби/Плащания

Reported by: igbr Owned by: alk
Priority: trivial Milestone: 1.5 RTM
Component: Справки Търговска система Version: 1.5
Keywords: Meik Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Пускаме справката Продажби/Плащания? за контрагент, за които имаме продажби напр. Контрагент1. После избираме втори контрагент, за който нямаме продажби напр. Контрагент 2, и от падащия прозорец във филтър-формата махаме чека за контрагент 1.

Справката се отваря с нулеви стойности, но най-отдолу в Тотала, където трябва да стои името на контрагент 2, стои името на контрагент 1

Change History (3)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

  • Summary changed from Справка Продажби/Плащания to BUG: Справка Продажби/Плащания

comment:2 Changed 10 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

Вече почистваме всички полета в header/footer, не само тоталите

comment:3 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.