Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

Last modified 10 years ago

#721 closed подобрение (fixed)

Нова колона Поделение в справка Реализация

Reported by: alk Owned by: alk
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Справки Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

  • Визуализира се код (а не име), защото мястото е доста ограничено.

Change History (7)

comment:1 Changed 10 years ago by alk

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 10 years ago by deni

  • Status changed from testing to needs_work

За различни поделения на различни контрагенти показва един и същ код - 11(Dreem15_Help,справка за контрагенти 107, 1725 за 14.02.).

comment:3 Changed 10 years ago by deni

  • Status changed from needs_work to testing

comment:4 Changed 10 years ago by alk

Пропускът вероятно е мой. Става въпрос за поделение не потребителя на продукта,което е във филтър формата на първия раздел!

comment:5 Changed 10 years ago by alk

Пропускът вероятно е мой. Става въпрос за поделение на потребителя на продукта,което е в първия раздел на филтър формата!

comment:6 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

comment:7 Changed 10 years ago by wqw

  • Description modified (diff)
  • Summary changed from Добавяне на колона Поделение в справка Реализация to Нова колона Поделение в справка Реализация
Note: See TracTickets for help on using tickets.