Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#723 closed задача (fixed)

Предупреждение за надхвърлен кредитен лимит на контрагент

Reported by: alk Owned by: alk
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

  • В Администрация | Настройки нова опция Проверка на кредитен лимит
  • Може да се избере опция Предупреждение за надхвърляне на кр. лимит
  • След като се приключи Документ за продажба се показва само предупреждение, че е надхвърлен лимита

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by alk

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Status changed from testing to needs_work

Съобщението не винаги излиза, а когато се появи, не позволява приключването на документа(Dreem15_Help, Продажба 5772; Продажба Е1716).

comment:3 Changed 9 years ago by alk

  • Status changed from needs_work to testing

comment:4 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

comment:5 Changed 9 years ago by wqw

  • Description modified (diff)
  • Summary changed from Предуперждение за надхвърлен кредитен лимит на контрагент to Предупреждение за надхвърлен кредитен лимит на контрагент
Note: See TracTickets for help on using tickets.