Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#752 closed дефект (fixed)

Невъзможно приключване на КИПрод за цена

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: blocker Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При генериране на КДПрод,тип Корекция на цени към няколко Продажби, съответно КИПрод към няколко фактури, е невъзможно приключване на КИПрод, заради некоректни връзки с фактури(Dreem15_Help,КИПрод E26).

Change History (3)

comment:1 Changed 10 years ago by deni

  • WhatsNew unset

comment:2 Changed 10 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

Пипната usp_inv_Gener_Invoice_FromSellDoc и приложена на Dreem15_Help за тестване

comment:3 Changed 10 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.