Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#756 closed подобрение (fixed)

Експорт на фактури в CSV файл

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Сенатор Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

Филтър на експорта:

 • Издател (owner)
 • Контрагент, тип, категория
 • От дата
 • До дата
 • Контрагент за съответствия на кодове
 • Флаг за разчет м/у свързани лица

Структура на файла:

 • State (0,1) - Фактурата е приключена или унищожена
 • IntDoc (0,1) - Флаг за разчет м/у свързани лица
 • DocNo
 • DocDate - yyyymmdd
 • CgCode
 • CgName
 • CgVatNo
 • CgBulstat
 • CgAddress
 • ItmCode
 • ItmName
 • Quantity DECIMAL(19, 4)
 • RowSum DECIMAL(19, 2) без ДДС
 • DocTaxBase DECIMAL(19, 2)
 • DocVat DECIMAL(19, 2)

Change History (6)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
 • Summary changed from Експорт на фактури в текстов файл to Експорт на фактури в CSV файл

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

 • Status changed from assigned to accepted

comment:4 Changed 9 years ago by wqw

 • Status changed from accepted to testing

В списък Док. за продажба добавено на контекстно меню Други действия | Експорт избрани докумевнти...

Първо се избира доставчик за кодове на продукти и контрагенти. После име на CSV файл, в който да се експортира.

comment:5 Changed 9 years ago by wqw

BTW, формата на DocDate? е dd/mm/yyyy -- ако много държат ще го пипна да е както е по заданието.

comment:6 Changed 8 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.