Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#767 closed подобрение (fixed)

Нов списък Кодове на контрагенти (на този доставчик) в детайл форма на Контрагенти

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Във форма за редакция на Контрагент, панел Списъци е добавена нова настройка Кодове на контрагенти(на този доставчик), която визуализира кодовете, с които са заведени контрагентите при текущия отворен доставчик.
Във форма за редакция на контрагент, в Код на този контрагент(при доставчици) са описани кодовете на отворения клиент, както са заведени при доставчици, т.е. може да се види пълен списък с кодове от номенклатури на доставчици за текущия контрагент.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.