Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#770 closed подобрение (fixed)

Документи за заявка

Reported by: igbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Рада Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Да се пусне Поръчка No и Поръчка Дата в документа за Заявка. При генериране на ДПрод, да се копират в съответните полета.

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

  • Owner changed from wqw to plamen
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 9 years ago by plamen

А дали има нужда тези две колони да се появяват в гридовете на заявки и продажби ?

comment:4 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from accepted to testing

Build_2012_02_28

comment:5 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.