Opened 9 years ago

Closed 6 years ago

#772 closed подобрение (fixed)

Издател документ в Документи за заявка

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: РАДА Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

Настройката за издател на документа, обвързан с контрагента, да работи в документи за заявка, както в ДПрод.

Също добавяне на Начин на плащане

Change History (5)

comment:1 Changed 8 years ago by wqw

 • Добавяне на OwnCg_ID на req_Docs
 • Обзавеждане при избор на контрагент
 • Добавяне на меню Средства | Промяна издател на документ
 • Печат на заявки usp_req_Rep_DocsPrint
 • Генерация на продажби usp_req_Gener_InvDocFromReq
 • Панда интернет заявки usp_eco_Create_NewDocument
 • IVB мобилни заявки usp_bcs_Import_Docs

comment:2 Changed 8 years ago by wqw

 • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:4 Changed 6 years ago by wqw

 • Status changed from accepted to testing

comment:5 Changed 6 years ago by cveti

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.