Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#776 closed подобрение (fixed)

Нова номенклатура Програми за лоялност

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

  • Описане
  • Справки

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

Описание Програмите за лоялност се създават с цел стимулиране на клиентите да достигнат по-големи обороти. Тези програми важат за определен период (например година).

Програмите могат да се дефинират както за всички стоки, така и само за определени групи. При покупка на определена стока, която участва в програма за лоялност, клиента получава бонус точки. Всяка точка се пресмята през коефициент, на база оборота достигнат по съответната програма. Например една точка може да е равна на 3.5 лева по една програма и на 5 лева по друга програма.

Един контрагент може да участва едновременно в повече от една програма. Точките натрупани по програмите са независими и не могат да се смесват. При натрупване на определен брой точки от дадена програма, клиента може да ги размени срещу продукт указан в предварително отпечатан каталог.

Дефиниране на програми Трябва да се разработи интерфейс, чрез който да се дефинират програмите за лоялност. Този интерфейс трябва да има следните компоненти:

Списък с активни и изтекли програми

  • Код, име на програмата, период от дата до дата, изтекла/ активна

Форма за въвеждане и редакция

  • Първи панел: Код, Наименование, От Дата, До дата, Типове документи в/у които ще се смятат бонус точките, Активен, Коефициент
  • Втори панел: списък с групите стоки (брандове) за които се отнася програмата
  • Трети панел: списък с контрагенти участващи в програмата, От дата (от коя дата ще им се смятат бонус точките) тази дата трябва да е в периода за който е валидна програмата

Отчитане и контрол на натрупаните бонус точки на контрагенти В момента в който контрагента се добави към съответната програма, системата може да калкулира колко бонус точки е натрупал към момента. За да се следят натрупаните точки трябва да се направи нова справка, която да работи за период. Справката трябва да има следните колони:

Контрагент Оборот Натрупани точки Усвоени точки Остатък Програма за лоялност 1 Контрагент 1 10'000.00 2857 0 2857 Контрагент 2 35'000.00 10000 0 10000 Контрагент 3 7'000.00 2000 0 2000 Общо 52'000.00 14857 0 14857 Програма за лоялност 2 Контрагент 1 5'000.00 1429 0 1429 Контрагент 2 2'000.00 571 0 571 Контрагент 3 6'000.00 1714 0 1714 Общо 13'000.00 3'714 0 3'714

Справката ще може да се пуска за период , за контрагент и за програма.

За да могат контрагентите също да следят натрупаните им точки, във „скина” за печат на продажба, ще се отпечатват остатъчните (натрупани - усвоени) точки по всички програми в които участва контрагента.

Разменяне на точки срещу стоки За да се отразяват коректно усвоените токи от контрагенти, те трябва да се отчитат в системата като такива. За целта трябва да се добави специален продукт „Бонус точки”, който системата да разпознава измежду всички останали.

При замяна на стоки срещи точки се създава документ за продажба. В документа се посочват стоките, които се дават на контрагента, и като последен ред се избира продукта „Бонус точки”. В количеството срещу бонус точки се записва броя бонус точки (с минус), срещу които контрагента получава съответните стоки. В цената се записва такава цена, че общата стойност на документа да стане нула:

Документа за продажба създаден по този начин не натрупва вземане от клиента, защото е със стойност нула и намалява бонус точките на клиента. От продажбата може да се създаде разходен складов документ, който ще намали наличността на склада със издължените стоки.

comment:2 Changed 9 years ago by pgbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.