Opened 9 years ago

Closed 6 years ago

#779 closed дефект (fixed)

BUG: Проверка работни периоди в счетоводство

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Счетоводство Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

  • да позволява приключване на док. дата от заключен период, ако дата на осчетоводяване е от разрешен период
  • в usp_acc_SetState_AccDoc да взима дата от хедър на първа статия за параметър на usp_drm_Check_SetStateRights

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Owner changed from pgbr to wqw
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from accepted to testing

comment:4 Changed 6 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.