Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#780 closed подобрение (fixed)

Нови реквизити в "Контрагенти | Списъци"

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Във форма за редакция на Контрагент, панел Списъци | Банкови сметки са добавени нови колони:

  • Описание - в тази колона посочваме желаното наименование на банковата сметка;
  • Име на банка - задава се автоматично от системата според избрания BIC;
  • Допълнително име на банка- колоната е скрита; задава се автоматично от системата според избрания BIC; този реквизит се използва в бланка SG10 Валутна фактура;

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.