Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#787 closed дефект (fixed)

BUG: Обединяване редове на документ

Reported by: wqw Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

  • в записаната има division by zero ако сумата на количеството за даден item стане 0
  • менюто във формата трябва да е след Унищожаване с освобождаване на номер а не накрая, както е сега

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.