Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#790 closed подобрение (fixed)

Проследяване на заявки

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Справки Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

  1. Случаи на некоректна Стойност без ДДС(Списък с данни) в справка Проследяване на заявки(Dreem15_IVB, ЗК, 3.-15.10.11г., по категория, неизпълнени).
  2. Нова колона Стойност остатък по цени от документа за заявка.

Change History (6)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

Добавена и колона ТО% за да не се смята "некоректна стойност" общо на реда

comment:5 Changed 9 years ago by wqw

  • Type changed from дефект to подобрение

comment:6 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.