Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#792 closed дефект (fixed)

BUG: Префактуриране от Потребител_2 на Потребител_1

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Olart Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

  1. Създавам Потребител_2 (без да дефинирам поделение) и в Администрация Настройки избирам Контрагент в системта да бъде Потребител_2.
  2. В Администрация Номера на документи настройвам номерата на документите за Продажби и ФПрод, както за Потребител_1, така и за Потребител_2.
  3. Когато се опитам да създам Продажба, системата автоматично ми задава поделение, което е създадено за Потребител_1 и взема номера на Продажба и ФПрод, които са дефинирани за Потребител_1.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Description modified (diff)
  • Status changed from new to testing

Същият проблем го имаше с персони на owner в реквизит Дилър

comment:2 Changed 9 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

  • Summary changed from Префактуриране от Потребител_2 на Потребител_1 to BUG: Префактуриране от Потребител_2 на Потребител_1
Note: See TracTickets for help on using tickets.