Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#793 closed подобрение (fixed)

Добавяне на колона склад в списък продажби

Reported by: pgbr Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: ФИСТО Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Колоната се популира, ако е е включена опцията за изчисляване на процент издължени стоки през склада. Ако продажбата е свързана в повече от един складови документи от различни складове, в колоната се изписва "(Няколко)"

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.