Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#801 closed подобрение (fixed)

Гаранционен срок в Оферта

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Йон Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Да се добави колона Гаранционен срок при печат на Оферта. Предполагам, че е по-добре да бъде в нов шаблон, но това е мое мнение...

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Type changed from задача to подобрение

comment:2 Changed 8 years ago by wqw

  • Priority changed from major to minor

comment:3 Changed 8 years ago by wqw

В момента това може да стане с reports.ini. Колоната от базата е WarrantyPeriod. Друг е въпросът, че Графична оферта няма колона която да се подмени.

comment:4 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:5 Changed 8 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.