Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#809 closed дефект (fixed)

BUG: Маршрути

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Меик-98 Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При преглед на маршрут излиза справка без данни.

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Priority changed from minor to major

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

Промених по подразбиране опция Всички контрагенти в маршрута да е включена. Ако се изключи от филтъра пак ще дава "празна справка". Всъщност връща само контрагенти с доставки за деня.

comment:4 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

comment:5 Changed 9 years ago by wqw

  • Summary changed from Маршрути to BUG: Маршрути
Note: See TracTickets for help on using tickets.