Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#814 closed подобрение (fixed)

Унищожаване свързани документи при унищожаване на ДПок

Reported by: deni Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Ай Ви Би Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При унищожаване на Документ за покупка системата да унищожава всички свързани документи, предупреждавайки със съобщение(аналогично на продажбите).

Change History (7)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Type changed from задача to подобрение

comment:2 Changed 9 years ago by pgbr

  • Owner changed from wqw to Palmen
  • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 9 years ago by plamen

  • Owner changed from Palmen to plamen
  • Status changed from assigned to accepted

comment:4 Changed 9 years ago by plamen

А ще има ли опция в настройки (подобна на продажбите : "Автоматично унищожаване свързани док. при продажби"), която да е флагът за появяване/непоявяване на предупредителното съобщение ?

comment:5 Changed 9 years ago by plamen

Build_2012_02_28.

Има нужда още малко да се доработи унищожаването на свързаните сч.плащания през каса, когато се унищожава сч.записване на фактурата.

comment:6 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from accepted to testing

Build_2012_03_01

comment:7 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.