Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 8 years ago

#815 closed подобрение (fixed)

Ценообразуване на подчинени ценови листи

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавен е нов тип ценообразуване на база Основна ценова листа в Номенклатури, Ценови листи, панел Ценообразуване. В същия панел е добавя селектор за избор на ценова листа, която ще се използва за базова.
Добавен е нов критерий за прецизност при закръгляване на новата цена - поле Закръгляване.
В панел Основни е добавена колона Цена по основна ценова листа.
Автоматична калкулация на цени е възможна както през ценови листи, така и от формата за въвеждане на продукти и материали.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.