Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#835 closed подобрение (fixed)

Финансова структура на организацията

Reported by: pgbr Owned by: Plamen
Priority: trivial Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

  • 1. Създаване на нова функционалност на Меню "Номенклатури" - "Финансова структура"
  • 2. Новата опция е абсолутно аналогична на сметкоплана но съдържа само следните колони: "Направление" вместо счет. сметка, код, наименование, активна, + одит инфо.
  • 3. Таблицата да се казва nom_FinStru. Имената на колоните да са същите като в таблица nom_AccAccounts

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

  • Component changed from Търговска система to Номенклатури

comment:2 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 9 years ago by deni

  • Summary changed from Финансова структура на оранизацияте to Финансова структура на организацията

comment:4 Changed 9 years ago by plamen

името на таблицата е променено на nom_FinStruct

comment:5 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.