Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#837 closed задача (invalid)

Нова функционалност: „Работни карти“

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary: Нова функционалност: „Работни карти“

Description

 1. В Референтни номенклатури е добавена нова група Организация, в която могат да се въвеждат Дейности и Видове договори. От Нов ред за добавяне могат да бъдат въведени съответно дейности и видове договори в организацията.
 1. Работни карти на контрагенти се съзтавят от Организация Работни карти. Десен бутон Нов документ, отваря форма за въвеждане със следните реквизити:
 • Док. Дата – падащ календар за дефиниране датата на документа.
 • Съставил – падащ списък, лице съставил документа.
 • Контрагент – от бутона с трите точки се добавя контрагент за работната карта.
 • Дейност – падащ списък за избор на дейността.
 • Място – текстово поле за указване на мястото.
 • Резюме – текстово поле за въвеждане на свободен текст.
 • Начало – падащ списък за дефиниране начало (час).
 • Край - падащ списък за дефиниране на край (час).
 • Продължителност – обзавежда се автоматично от системата, в зависимост от зададените Начало и Край.
 • Вид договор – по подразбиране колоната е скрита. Падащ списък за избор на вид договор, който предварително е въведен в Референтни номенклатури.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by cveti

 • Milestone changed from 1.5 WhatsNew to 1.5 RTM
 • Resolution set to invalid
 • Status changed from new to closed
 • WhatsNew unset
Note: See TracTickets for help on using tickets.