Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#838 closed подобрение (fixed)

Центрове на себестойност

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: trivial Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 1. Преименуваме в менюто "Разходни центрове" на "Центрове на себестойност"
 2. Центровете на себестойност стават йерархична номенклатура подобна на сметкоплана. В нея се добавят 3 служебни групи.
  1. Структурни центрове на себестойност (код 1)
  2. Обекти / Проекти (код 2)
  3. Други (код 3)
 3. В новата йерархична номнеклатура, не трабва да могат да се добавят групи. Само подгрупи. Съществуващите записи се добавят в група 1
 4. В MPSetup се добавят 3 колони за всеки тип центрове:
  1. StructureCC_ID
  2. ProjectCC_ID
  3. OtherCC_ID
  • Пачът трябва да обзаведе тези колони
 5. Съществуващата формата за въвеждане и редакция се премахва.
 6. Селектора за разходен център се преименова на "Центрове на себестойност". В него трябва има tree grid. Селектора се извиква с параметър, кой от трите типа центрове ще се избира.

Change History (6)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

 • Description modified (diff)

comment:2 Changed 9 years ago by plamen

 • Owner changed from Plamen to plamen
 • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:4 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:5 Changed 9 years ago by plamen

 • Status changed from accepted to testing

comment:6 Changed 9 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.