Opened 9 years ago

Closed 6 years ago

#842 closed дефект (wontfix)

BUG: Консервация на ДМА

Reported by: deni Owned by: plamen
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: ДМА Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При задаване дата на консервация, съвпадаща с дата на придобиване, се начислява данъчна амортизация въпреки настройката(UCSDEV / Dreem15_Help, Дълготраен актив 1).

Change History (6)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Priority changed from minor to critical
  • Summary changed from Консервация на ДМА to BUG: Консервация на ДМА

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

При задаване на дата на консервация спира да начислява данъчна амортизация след 12 месеца. Няма някаква връзка между датата на консервация и дата на придобиване. При консервация преди, след и на дата на придобиване работи по един и същ начин -- спира да начислява аморт. след 12 месеца.

Не знам обаче дали това е коректно поведение.

comment:3 Changed 8 years ago by wqw

Това може ли да се симулира в последния build?

Ако не може смятам да го маркирам като Invalid

comment:4 Changed 8 years ago by wqw

  • Owner changed from wqw to pgbr
  • Status changed from new to assigned

comment:5 Changed 8 years ago by pgbr

  • Owner changed from pgbr to plamen

comment:6 Changed 6 years ago by wqw

  • Resolution set to wontfix
  • Status changed from assigned to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.